Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » עצרתי באמצע קורס לימוד ועכשיו אני מעוניין לחזור ולסיים אותו, האם זה אפשרי ?

עצרתי באמצע קורס לימוד ועכשיו אני מעוניין לחזור ולסיים אותו, האם זה אפשרי ?

הרבה אנשים עושים זאת, אתה לא לבד. חזרה והבנה מחדש של שפה יכולה להיות מעט קשה, אבל אפשרית.

מומלץ לחזור על השיעור האחרון שהיית בו ולהתקדם עד לשיעור בו נמצאים שאר חברי הקבוצה. לאחר שבוע מרגע החזרה שלך, סביר להניח שתהיה בקצב למידה של שאר הקבוצה.